நுண்ணீர் பாசன மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு (MIMIS) தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை தமிழ்நாடு

New MI Subsidy Registration / புதிய நுண்ணீர் பாசன மானிய விண்ணப்பம்

கீழே உள்ள விண்ணப்பத்தில் அனைத்து விபரங்களையும் பூர்த்தி செய்யவும்.
Aadhaar ID Number / ஆதார் அட்டை எண்
Farmer Type / விவசாயி வகை
Registered By / பதிவு செய்பவரின் விவரம்
Department / பயிர் துறை
MI Company / நுண்ணீர் பாசன நிறுவனம்
Land Ownership / நில உரிமை
District / மாவட்டம்
Block / வட்டாரம்
Village / கிராமம்
Farmer Name / விவசாயி பெயர்
Mobile Number / கைபேசி எண்
Gender / பாலினம்
(Lease / Land owner) S/O or W/O Name / தந்தை / கணவர் பெயர்
Social Status / சமூகப்பிரிவு
Ration Card Number / குடும்ப அட்டை எண்
MI LAND DETAILS / நுண்ணீர் பாசன நில விபரம்
Crop Type / பயிர் வகை
Crop / Land Type / பயிர் / நில வகை
MI Type / நுண்ணீர் பாசன வகை
Survey Details
Survey Number / சர்வே எண் Sub Division Number / துணை பிரிவு எண் Total Land Area (Ha) / மொத்த நில பரப்பு Planned MI Area (Ha) / நுண்ணீர் பாசன பரப்பு
Total / மொத்த நுண்ணீர் பாசன பரப்பு0.00

Crop Details
Primary Crop / முதன்மை பயிர் Inter Crop / ஊடு பயிர் Mi Crop / நுண்ணீர் பாசன பயிர் Crop Spacing / பயிர் இடைவெளி MI Area Splitup (Ha) / நுண்ணீர் பாசன பரப்பு
Total / மொத்த நுண்ணீர் பாசன பரப்பு0.00

Water Source / நீர் ஆதாரம்
Select FIG/FPG/FPO/Others
Farmer Required OTHER INTERVENTION / SWMA?
OTHER INTERVENTION / நீர்வடி பகுதி முகமை பயனாளி விவரங்கள்
Sinking Of Shallow Tube Well/Bore Well In Safe Blocks
Diesel Pumb/Electric Motor Pumb
Laying Of Conveyance Pipes
Concrete/Masonary Storage Structure
Geo Physica Survey Certificate
Remarks
Declaration Details
I declare that there is no existing shallow tube well/Bore well/Dig well in the applied land area
I declare that there is no diesel pump set/electric motor unit installed in the tube well/Bore well/Dig well in the applied land area
I declare that the PVC pipes and accessories purchased will be used for conveyance purpose and will not be used as part of MI system
I declare that there is no existing Masonry/Concrete structure in the proposed area
I agree that if the proposed component / Components is/are already present during field inspection by Block level officers my application shall be rejected
Farmer Account Details for "Other Intervention & Trench Cutting" Subsidy
Account Holder Name Account Number
Bank Name Branch Name
Ifsc Code Upload Passbook / Cancelled Cheque
DOCUMENT ATTACH / ஆவணங்களை இணைக்கவும்
Farmer Photo / விவசாயி புகைப்படம்
Aadhaar Card Copy / ஆதார் அட்டை நகல்
Ration Card Photo / குடும்ப அட்டை புகைப்படம்
Chitta Copy / சிட்டா நகல்
Adangal Copy / அடங்கல் நகல்
FMB (Location Map) / நில வரைபடம்
Water Test Report and Soil Test Report / நீர் பரிசோதனை அறிக்கை
SF / MF Document (Optional) / SF / MF ஆவணம் (கட்டாயமற்ற )