தமிழ்நாடு அரசு

தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை


 

வீட்டு மூலிகைத் தோட்டத்தளைகளை பெறுவதற்கான
விண்ணப்ப படிவம் / Application Form

பொருட்களை அறிய விலையை அறிய

குறிப்பு : தங்களது விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், தளைகளை நேரில் பெற்றுக்கொள்ளவும்.
Powered by tnega Department Of Horticulture & Plantation Crops