தமிழ்நாடு அரசு

தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை


 

மாடித்தோட்டம்/ பழச்செடி தொகுப்பு திட்டம்
விண்ணப்ப படிவம் / Application Form

மாடித் தோட்ட கையேடு

மாடித்தோட்டம்/ பழச்செடி தொகுப்பு திட்டம்

குறிப்பு : தங்களது விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், தளைகளை நேரில் பெற்றுக்கொள்ளவும்.
Powered by tnega Department Of Horticulture & Plantation Crops