புகார் பதிவு

Application List

விண்ணப்பத்தின் விபரம்
{{y.application_id}}
{{y.crop_type}}
{{y.crop_name}} - {{y.mi_area}} Ha
விவசாயி விபரம்

{{y.farmer_name}}
{{y.district_name}}
{{y.block_name}}
{{y.village_name}}
நுண்ணீர் பாசன நிறுவன விபரம்
{{y.mi_name}}
{{y.mi_type}}

Submit